Sebastiaandillmann

Home » Komoda » Nejchladnejší z Komoda s Košíky

Nejchladnejší z Komoda s Košíky

Nejchladnejší z Komoda s Košíky

Nejchladnejší z Komoda s Košíky – Všechno fotografií a clánek že Author pošlete ji na tento príspevek diskutovat o Komoda s Košíky Kdy jste zaala podnikat a v jakm oboru?J si podila IO u v roce 1999, krtce po matesk. Protoe jsem se vyuila pnskou krejovou, zaala jsem t bavlnn trika. Musm podotknout, e jsem je ila ze skvlho eskho materilu, kter vyrbli nedaleko ve Vsetn. Dodnes mi znm kaj, e ta trika jet maj. Take se vm dailo?Moc dlouho ne, protoe se k nm zaali sthovat Vietnamci a postupn zniili esk trh i vrobu s obleenm. Obchody zaaly krachovat a j skonila taky. Nebylo komu prodvat, vichni kupovali umlohmotn obleen a dodnes si jist vichni vzpomnaj, e m vce pruh al Adidas tam bylo, tm lpe se prodvala. Jak jste to vyeila?Prci jsem potebovala, a tak jsem doplovala zbo od rznch firem do hypermarket. Nebyla jsem zamstnanec tchto etzc, stle jsem pracovala na ivnostensk list. Tehdy jsem si ekla, e u nikdy t nebudu. Zd se, e jste to nedodrela. Co se stalo?V roce 2009 jsem narazila na internetu na jeden znm obchodn server, kter nabzel vytvoen svho profilu a zprostedkovn prodeje rukodlnch vrobk. V t dob to bylo nco novho a m to velmi zaujalo. Okamit jsem se zaregistrovala a vloila tam njak drobnosti jako srdka, podloky pod hrnky i poltky. A pedstavte si, e se to okamit prodalo, co bylo pro m velmi motivujc. Tak jsem chodila do market vybalovat zbo a doma ila. V rubrice Prce a podnikn pinme rozhovory se zstupci zajmavch profes. Hotel me vlastnit jen blzen, k spn podnikatel Oslnil ji moravsk folklor, zaala t modern kroje pro byznysmenky Mla jste dv dti, jak jste to asov zvldala?V tom problm nebyl, ale moje zda nevydrela neustl tahn tkch palet. Musela jsem na operaci a pot byla rok na nemocensk. A tak se vlastn stalo to, k emu jsem se nemohla del dobu odhodlat. Zaala jsem znovu t a sv zbo prodvala pes internet. To jste ila doma? V jakm mnostv? Po njak dob jsem zjistila, e mm ltky doslova vude, dokonce i v lonici, o nitch ani nemluvm. Dolo to tak daleko, e jsem eila, zda budu investovat do pronjmu njakch prostor, anebo si nechm postavit dlnu na zahrad. A jak to dopadlo?Vyhrla druh varianta, s ptelem jsme se pustili na zahrad do stavby devn dlny. Pojali jsme ji jako multifunkn pro ppad, e bych s itm nkdy skonila. Pak z n me bt tlocvina nebo apartmn k pronjmu, monost je mnoho. Postavili jsme ji rychle a ped dvma lety jsem se mohla do vysnn dlny nasthovat. Vechno tedy probhlo bez problm. Ano, ale jeden zdrhel tady byl. Dlnu jsme postavili na njakm divnm mst, protoe do n nechtl vlzt pes a chlapi, co ji stavli, tady nevydreli dle ne ti hodiny. Proto jsem si pozvala kamarda, kter ct rzn energie a m zkuenosti s geopatogennmi znami, aby mi pomohl. Trochu si zaaroval, vyistil to tady a byl klid. Vybaven jste mla svoje?Mla, ale ty ic stroje na to mnostv, kter jsem ila, nestaily. U po roce jsem si vydlala na prmyslov stroje, kter mi velmi usnaduj prci. Jsem zastncem toho, e kdy na nco nemm, tak si to nekoupm. I proto jsem si nikdy nevzala pjku. Zamujete se na takzvan venkovsk styl. Co vs k tomu inspiruje?Venkovsk styl je vlastn takov moje vidn svta. iji tak, proto to ze m vychz pirozen, co znamen, e se nemusm inspirovat asopisy a trendy. Miluji kvtiny, vechny voav bylinky, devo. Vzory jako je kro, prouek, puntky a kytky, jsou pro m zkladem, ze kterho vychzm. Blzk je mi i takzvan shabby styl, co je bl ountl volnkov romantika. A nesmm zapomenout ani na len. Tenzbouji. Miluji nakupovn ltek a mm rda, kdy jich mm hodn. Vbec mi nevad, e mi tady jen tak le i del dobu. Je v tom sice hodn penz, ale mn to uspokojen z nich dv vc, ne mt penze na utu a potat si obrat. Chcete tm ct, e o vae vrobky nen a takov zjem, kdy vm tady le stohy ltek?To rozhodn ne, ale vtinou iji zkaznkm jednotliv kousky, tedy hlavn povleen, poltky, podsedky. Jednou za as pijde vt zakzka, kdy chce zjemce ut povleen pro cel penzion na njak samot nebo pehozy pro ubytovn na farm, roletky do nov postaven roubenky i prostrn do jdelny v malm hotlku nkde v lesch. A to pak ltky rychle miz. Prost vechno do sebe krsn zapad a navazuje, lid jsou naden, nakupuj, kochaj se a inspiruj. A j vm, e ten tehdej pooperan impuls byl sprvn. Kde berete jednotliv komponenty, spolupracujete s eskmi i cizmi dodavateli?Nit, zipy, jezdce i krajky nakupuji od osvdench eskch vrobc a dodavatel. Pokud jde o ltky, tak si vybrm nae dodavatele a obdivuji je za jejich prci. T m, e si ltky i sami navrhuj. Obas neodolm a objednm si materily z Koreje, maj toti skvlou kvalitu a tisky shabby kvt a romantickch r jsou ndhern. Co bylo na zatku podnikn nejt잚? Jak jste se poprala se vemi tmi papry a byrokraci?Vte, j u pracuji na IO devatenct let a za tu dobu jsem se to njak nauila respektovat. To paprovn a byrokracii nemm v lsce, ale natst jsou tu jin, kte to um, take jim tuto prci svuji. Nechci ztrcet as studiem zkon a stle se mncch smrnic, kterm stejn nikdo moc nerozum. Vy sama ijete takzvanm vesnickm stylem. Co vs inspiruje, kde nachzte motivaci?J jsem ve sv podstat vesnian, i kdy odchovan v panelku. Mli jsme chalupu v Jesenkch, kde jsem pobvala velmi asto s dtmi. Od roku 2000 bydlm na vesnici a jsem velmi spokojen. Jsem vlastn pod venku. Zobrazit fotogalerii Pokud jde o vybaven vaeho domeku, emu dvte pednost?Jednoduchosti. Doma mme jen starobyl komody, kter jsem si sama zrekonstruovala. Lavice a stoly zase vyrobil ptel z masvu. Vlastn nemme ani klasickou kuchy, jenom police a z cihel vyzdn pky. Pak jsou tu rzn doplky, teba koky nebo svky, ale dn zbytenosti. I dky tomu jsme ve podili v podstat za pr korun. Kolik zkaznk mte? Vrac se k vm? V databzi jich mm asi tyi tisce a musm ct, e se vrac skoro vichni. A samozejm se k nim nabaluj jejich znm a ptel. Mlokdy zstane u koup jednoho povleen, nkter zkaznice jsou na nich u skoro zvisl. eny zjistily, e je to velmi hezk, ale hlavn praktick drek, kter potebuje kad. Mte i svj e-shop?Ano, mla jsem dva. Jeden jsem te zruila kvli GPDR (obecn nazen o ochran osobnch daj), protoe u m opravdu unavuj ta rzn nesmysln nazen. Mm tedy jen jeden e-shop, a to Fler, kde za ns ve zad a my jsme chrnni. Co vechno tam zjemci najdou?Hlavn povleen, poltky, vpln do polt rznch rozmr, i na zakzku itch, roletky, zvsy, sedky, runky s bordurou a krajkou, tepovan deky, ale tak drobnosti jako srdka nebo vnce. Celkem novou zleitost jsou tpovan deky. Objevila jsem toti vborn materil a hned jsem mla npad, e mohou slouit jako pehozy na postel. U zkaznic se ujaly velmi dobe.Protoe m nebav dlat stereotypn jednu vc pod dokola, je kad povleen jin. Nikdo tedy nem stejn a to m na tom bav. Kolik toho piblin prodte za tden? Kad tden vystavuji njak novinky a musm ct, e jsou pokad bhem hodiny vyprodan. A j u se tm, a uiji nov. Mte njak zamstnance?Zamstnance nemm a ani nechci. Jsem svobodn lovk a to je to, eho jsem chtla doshnout – bt samostatn, prosperujc a hlavn spokojen s tm, co dlm.Kdy m a mho ptele chytnou toulav boty, zavu dlnu a jedeme do svta. Nechci t jako vtina podnikatel ve stresu, brt si vry a mt bezesn noci. M priority jsou nkde jinde. V jakch cenovch relacch se pohybuje vae zbo?Teba povleen se pohybuj od 900 do 1100 korun, sedky od 400 do 700 korun, roletky do oken kolem jednoho tisce korun. Vtinu vc iji na zakzku. V em se lite od ostatnch? Takov povleen, pokud vm, neije nikdo. Myslm tm povleen s krajkami a paspulkami, ani rzn prosthan kombinace rznch dezn jsem u nikoho nevidla. Jednotliv typy ijijen po dvou kusech.Pokud jde o sedky, jsou run tepovan a vypadaj venkovsky. Mete prozradit, jak je v ron obrat?Pohybuje se kolem 900 tisc korun. Nen to dn obrovsk suma, ale j vm, e mi to sta na dan, pojistky a na vplatu. Mm tolik, kolik potebuji, nemm potebu hromadit nadbytek, ijitady a te. Na em si ve svm podnikn nejvce zakldte?Na kvalit proveden a materilu, ale nejdleitj je komunikace se zkaznky. Chci, aby mli dobr pocit z nakoupench vc. Kdy navc zavtaj do m dlny osobn, tak se jim ani nechce odejt a to mi dl moc dobe. Co byste poradila zanajcm podnikatelm?Nectm se na to, e bych mla nkomu radit, kad jdeme svou cestou. Co je jednoduch pro m, me bt pro druhho nepekonateln problm. Snad jen:Dlejte, co vs bav, a ono to dobe dopadne. Nejchladnejší z Komoda s Košíky – Komoda s Košíky

20 Nejlepší Obrázky z Komoda s Košíky100 Nejlépe Obrázek z Komoda s Košíky56+ Svátecní šaty Fotky z Komoda s Košíky38+ Nejvíce z Komoda s Košíky61 Nejvíce Fotky z Komoda s Košíky40 Nejvýhodnejší z Komoda s Košíky46 Kvalitní Obrázky z Komoda s Košíky41+ Nejnovejší Obraz z Komoda s Košíky