Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nejchladnejší 64 z Nábytek Jicín

Nejchladnejší 64 z Nábytek Jicín

Nejchladnejší 64 z Nábytek Jicín

Nejchladnejší 64 z Nábytek Jicín – Všechna fotky a clánek že Nás pošlete ji v tady príbuzný s Nábytek Jicín Pes 500 kilometr na sever od Stockholmu je to na prvn pohled divoina. Nekonen lesy, medvdi alosi. Ve mst rnskldsvik ve stednm vdsku a v rozlehl oblasti kolem ije jen asi 50 tisc lid. Zobrazit fotogalerii Krom viku, jak nzev msta vdov kvli zjednoduen vslovnosti zkracuj, jen v nkolika mstekch a vesnicch okolo a na samotch, kter lemuj silnin tahy. A kdy na zdejm letiti pistanete za tmy, cesta z nj do msta vm bude pipadat jako z njak pohdky nebo z pbh o Bulerbynu a punochat Pipi vdsk spisovatelky Astrid Lindgrenov. Zpoza snhovch barir kolem cesty vm rozehnut lampy ve vech oknech i rovky na verandch budou pipomnat, e tady skuten ij lid. Je to symbol, tradice, aby kad nael cestu dom, vysvtluje jeden z mstnch Mikael Segerman, kdy se po zledovatl silnici ene jakoby nic vysokou rychlost. Tady se nesol ani nesype, pneumatiky vech aut a dokonce i jzdnch kol poslk ve mst maj heby. Rozsvcovn svtel v oknech dom petrvv ve vdsku po stalet. Pvodn to bvaly svky nebo petrolejky, aby kad pocestn za neasu nael cestu do bezpenho krytu. Dnes z oken dom vetn ink a modernch budov do dlky svt lampy na dkaz toho, e teba ve snhov vnici kadmu, kdo zaklepe na dvee, obyvatel rdi poskytnou pste. Tady severnji m vak tradice jet jeden dvod. Od podzimu do pozdnho jara zde slunce vydr nad obzorem pouhch pt est hodin. Jinak je ero a tma. Lid tady zkrtka potebuj svtlo, nedostatek slunenho svitu je depresivn, k dal z mstnch Ola Thorn. Oba zde pracuj pro vdskou divizi nadnrodnho zbrojnho koncernu BAE Systems. Zamrzl pstav v rnskldsviku ve stednm vdsku Zdn oputnch konin tak klame. V oblast toti sdl piblin 2 600 rznch firem a manufaktur, kter dohromady kadoron vytvej a 3 procenta HDP celho vdska. Za losk rok to z tchto konin bylo asi 16 miliard dolar, tedy v pepotu pes 360 miliard korun. Prv tady tak sdl vrobce snnch roleb a obrnnc Hgglunds, kter esk armd nabz bojov vozidlo pchoty CV90 v pipravovanm nejvtm zbrojnm tendru esk historie za 53 miliard korun. Vtejte uprosted nieho, halas Tommy Gustafsson-Rask, generln editel Hgglunds. A jednm dechem s nadszkou dodv, e pokud lovk v viku nepracuje kvli velkm vzdlenostem jako taxik, m jedinou monost – hrt hokej. Faktem je, e totomsteko v Botnickm zlivu dalo svtu hned 26 svtovch hvzd, kter se prosadily v kanadsko-americk NHL. A to vetn takovch vdskch hokejovch megastar, jakmi byli a jsou Peter Forsberg, Markus Nslund, Niklas Sundstrm i brati Sedinov. Ve zdej pizzerii s pznanm jmnem Mamma Mia v centru u zamrzlho pstavu maj na pamtku vystaveny podepsan dresy vech dleitch hr, kte zdejm klubem MODOproli. Je tady i ten Miloslava Hoavy, kter zde hrl potkem devadestch let a pak tm krtce kouoval. Na sezny v viku se jist pamatuj i dal ei jako Martin Hostk, Frantiek Kaberle, David Vborn nebo Miloslav Hoava mlad. A esk respektive eskoslovensk stopy lze vcelku snadno najt i u zbrojovky Hgglunds, kter pat mezi nejvznamnj zamstnavatele v oblasti a nyn pod kdly BAE Systems pat mezi tyi kandidty na dodvky psovch obrnnc pro eskou armdu. Firmu Hgglund & Sner zaloil u v roce 1899 Johan Hgglund. Pvodn farma a truhlsk dlna se do dvactch let minulho stolet vypracovala na nejvt zakzkovou nbytkskou firmu v celm stednm vdsku. Postupn se oklikou pes autobusy a tramvaje dostala bhem vlench let k vrob cvinch letoun a tak tank a psovch obrnnc. A vstupn know-how pro to zskali prv od echoslovk, tedy z konstrukce eskoslovenskho lehkho tanku vzor 38. V roce 1939 objednala vdsk armda 90 tank za 10,9 milionu vdskch korun, kter mla dodat u protektortn firma BMM (KD). Vyroben tanky ale byly v roce 1940 zabaveny Nmci, kte eskoslovensk tanky pouili pi taen Polskem a jako sthae tank pi toku na Francii. Tank LKP-38 Neutrlnmu vdsku byla povolena pouze licenn vroba a vzorov prototyp byl do vdska dodn v roce 1941. V letech 19421944 pak vyrobila firma Scania-Vabis 220 tank podle licence firmy Praga. Tanky s oznaenm Strv m/41 pak byly vyazeny z vzbroje v roce 1957 a v edestch letech pestavny prv firmou Hgglund & Sner na psov obrnn transportry PBV 301 pro osdku 2+8 vojk. Pvodn tankov ve byly pouity jako soust opevnn stecch vojensk letit a zkladny a obrnnce vdsk armda pouvala a do roku 1972. A e asi modernjch obrnnc z dlen v viku vychzelo ze znalost konstrukce eskoslovenskch tank se nikdo v dnen tovrn Hgglunds nijak netaj. Naopak, hrd se k tomu hls. Dnen obrnnce CV90 maj vak vanu asi vyrobenou z jedinho kusu. Je to uniktn koncept, aby konstrukce lpe odolvala vbuchm min. Tvarujeme ji tepeln a dlouh roky jsme hledali nejlep zpsob, konstatuje editel Tommy Gustafsson-Rask. A stejn tak se hrd hls ke svmu zakladateli a jeho osmi synm, kte spolenost pot vedli. I kdy v porovnnmi s jinm vdskmi zbrojovkami, jako teba Akers dodvajc steln prach od estnctho stolet, je firma jet miminkem. V dnenm podniku podle dostupnch informac nikdo z pm linie zakladatele Johanna Hgglunda nepsob, i kdy nkolik zamstnanc takov pjmen pyn nos. Firma Hgglund & Sner byla zaloena v roce 1899 jako truhlsk dlna, kter pozdji vyrostla v nejvtho producenta nbytku iroko daleko. V sdle v rnskldsviku jsou na zakladatele Johana Hgglunda patin hrd. Fotografovn v modernch vrobnch halch, kter si velkou st energie vytvo samy dky vnjmu plti z 1 400 solrnch panel, je z pochopitelnch dvod zakzno. Nicmn pokud firm nevyjdou zakzky na dodvky CV90, m ve vrobnm programu celou adu dalch uniktnch kousk. Vetn typsovch terk, kter znaj zchrani, hasii i horsk sluba v esku. Pokud by ei nakonec ale kvli na zakzku pro vdy, vrobu obrnnc CV90 by se tentokrt naopak uili od zdejch inenr. BAE Systems by velkou st vroby penesla do eska. Kompletaci i servis bhem celho ticetiletho ivotnho cyklu obrnnc m zajiovat sttn podnik VOP CZ Nov Jin. Postupn by ml esk prmysl schopen postavit cel systm CV90, nastnil jeden z manaer Ulf Andersson. Podobn postupovali vdov i v dalch zemch, kam dosud tchto 1 280 vyrobench vozidel dodali. et vrobci jako napklad perovsk Meopta nebo Ray Servise ze Starho Msta u Uherskho Hradit a dal dv destky firem maj podle nj dohromady dodvat asi tiscovku soustek do kadho obrnnce. Vznamn zapojen eskho prmyslu je navc jednou z podmnek zakzek pro eskou obranu. Prvn kusy by se mohly montovat tady i v esku. Pro esk firmy je to navc dal pleitost v nslednch kontraktech v jinch zemch, tvrd Mikael Segerman. Bval aktivn vojk vdsk armdy m prv s CV90 osobn mnohalet zkuenosti. Dosud slou jako rezervista a vel cel brigd vyzbrojen tmito stroji. Kdy v tovrn ukazuje jeden z prvnch stroj, v nm konkrtn jako velitel jezd a kter je v dlnch na generlce, psob velmi vn, jako by lo doslova o jeho dt. A stejn tak na nedalek stelnici, kdy naopak nechv pedvst nejmodernj ptou generaci obrnnce. Podl se toti na jeho neustlm vylepovn. Je to m srden zleitost. Nkter argumenty, e jde koncepn o star stroj, jsou lich. Vozidla z prvn generace stle funguj a jezd, dodv hrd. Tady v zemi uprosted nieho to vlastn tak njak pirozen samo vyplv. Archeology zrekonstruovan nedalek osada Gene Fornby byla osdlena u 1 500 let ped Kristem, tedy dvno ped Vikingy a disponovala na svou dobu nebvale velkou a schopnou kovskou dlnou. Nejchladnejší 64 z Nábytek Jicín – Nábytek Jicín

46+ Nejlepší Fotka z Nábytek Jicín10+ Svátecní šaty Stock z Nábytek Jicín92+ Svátecní šaty Stock z Nábytek Jicín89+ Nejnovejší Fotka z Nábytek Jicín78 Nejvíce Obrázek z Nábytek Jicín45+ Svátecní šaty Fotografií z Nábytek Jicín20 Nejchladnejší Fotografie z Nábytek Jicín40+ Svátecní šaty z Nábytek Jicín