Sebastiaandillmann

Home » Kuchyne » Kuchyne Pelc

Kuchyne Pelc

Kuchyne Pelc

Kuchyne Pelc – Všechno fotky a psaní že Nás pošlete ji v tento príspevek príbuzný s Kuchyne Pelc Zadn bylo pomrn jednoduch a pro vechny stejn: mlad ena se dvma dtmi potebovala zadit kuchy v panelovm byt na Proseku, za nbytek chtla utratit, pokud to bude mon, maximln 100 000 korun. Spotebie mla dostat jako drek od rodi, myku nechtla. Plnek zvtte kliknutm Samoivitelka, dti 3 a 7 let.Byt o danm pdorysu, dvee mezi koupelnou a kuchyn u zazdn. S cenou se vejt maximln do 100 tisc K (za nbytek, dez, baterii, osvtlen). Nvrh ml obsahovat:– elektrickou troubu (ideln do ve o)– indukn desku– kombinovanou chladniku (samostatn stojc)– odsava par– spn sk– sorter na tdn odpad– dez sodkapn plochou– spodn skku na ndob s plnovsuvy – horn skky s klopnami Proveden -korpusy a dvka lamino– pracovn deska HPL Redakce vybrala devt vtch studi, kternevyaduj platbu za grafick nvrh een.Osm z nichposkytlo zkaznici jak cenovou nabdku a rozpis, tak vizualizaci nvrhu, by v rzn kvalit. Pouze v ppad spolenosti XXX Lutz si mohla klientka prohldnout svou budouc kuchy jen na monitoru potae, co je u tto spolenosti standardn pstup. Proto jsme nvrh dohodnocen nezaadili. Dal prodejci, Datart, Gorenje, Hank kuchyn, Hornbach, IKEA, Kika, Koryna a Oresi, nabdli kompletn informace, kter si mohla figurantka odnst dom a v klidu si ve promyslet. Prodvajc dostali vcemn volnou ruku, pokud jde o dispozin een. Zkaznice vystupovalavude stejn, a to v duchu “co mn, prosm, mete poradit”. Clem bylo zjistit, jak zajmav nvrhjsou jednotliv studia schopn nabdnout, jak respektuj ergonomii izdae kuchy i s ohledemna stolovna nvaznost na obvac pokoj. Dobr prodejce by ml zkaznka sm navst k vaze, kde stl bude, i kdy je klient v prvnm zadn nevyaduje. e stolovn studia asto podcenila, lze nejlpe poznat z pehlednch dispozic, kter pipravil podle nvrh studi architekt Hynek Mak ze studia Maniac Interier. Zde najdete v pdorysech pehled zkladnch nvrh studi vetn variant, architekt Mak je doplnilo monosti umstn stolovn. Pomrn mal kuchy (kolem 10 m2) si vydala vtinou stlumstn ke stn nebo pod okno. Vsledek testu? Studia pistoupila k een rzn, co nemus bt chyba.Problmy bylyv tom, e se autoi dopustili u svho nvrhu nkterch chyb, kter laikovi snadno uniknou. Cenov limit dodrela ti studia, Hornbach, IKEA a Oresi. Ti zkuen architekti, Vra Konen, Hynek Mak a Petr Shromdil, dostali od redakcenvrhy v elektronick podob,avak zcela v anonymn podob, k dispozici nemli aniceny. Mimo vizualizace byly pro njedinm dalm vodtkem body zadn, s nm la figurantka do studi (viz box). Architekti neznmkovali, pouze uvedli (+) a (-) jednotlivch nvrh. Na prvnm mst je pouito hodnocen figurantky a jej zkuenost s jednnm studia. Jednotliv prodejcijsou azenipodle abecedy. Vem studim jsme zaslali hodnocen jak figurantky, tak architekt, a to pedem. Reagovala pouze ti, a to IKEA, Koryna a Oresi. Nvrhka byla zpotku pomrn nekompromisn a poukazovala na omezen rozpoet. Nicmn kdy jsem trvala na svch pedstavch, tak mi je do nvrhu zakomponovala a snaila se mi vyhovt i v detailech. Na konci mi slbila slevya tak digesto zdarma. Vra Konen:(+) Nvrh se s danm prostorem vypodal docela pzniv. sporn, pitom praktick een. Majitelka se navc me rozhodnout, zda d pednost vtmu lonmu prostoru (sp), anebo del pracovn ploe (varianta 7a). Tento nvrh bych doporuila k realizaci za pedpokladu, e jdeln stl mus bt umstn v kuchyni (pokud nen pm nvaznost na obvac pokoj, nebo pokoj mus zahrnout dal funkce). (+) Ob varianty podvaj jasn nzor tak na materilov i barevn een. Hynek Mak:(-) Nvrh neobsahuje troubu ve vce o, jak bylo v zadn.(-) Nenabz v nvrhu umstn jdelnho stolu to je mon bu u okna, nebo jako navazujc na kuchyskou sestavu. Petr Shromdil:(+) Minimalistick pojet nvrhu kuchyn nabz prostor k umstn jdelnho stolku. (+) Kuchyn psob tuln a i ergonomie v rozmstn sknk je provedena sporn.(-) Minusem je mlo lonch prostor ve spodnch skkch. Mil a profesionln jednn, nvrhka vytiskla dv varianty jen kvli chytkm a doporuila k tomu jinou kombinaci materil (barevnost dvek a pracovn desky). Odpovdala na vechny dotazy. Vyhovovalo mi nejen jednn, ale i nvrh a jej ochota mnit nvrh podle mne. Vra Konen: (-) Nvrh kuchysk sestavy neodpovd optimlnmu azen pracovi vzhledem k procesu vaen: vedle chladniky by ml bt umstn dez, naopak varn deska m navazovat na troubu, spn sk zase sousedit s chladnikou, ne s troubou.Hynek Mak: (+) je ponechan urit voln st prostoru(-) mal pracovn plocha mezi dezem a varnou deskou(-) nenabz monost umstn jdelnho stolu, lze jej vak doplnitPetr Shromdil:(+) Jednoduch a praktick design proveden sknk(-) Nesporn ergonomick uspodn pracovnch zn v nvrhu kuchyn je asi nejvt slabina.(-) Jako dal men slabinu vidm v malm lonm prostoru hornch sknk, naopak vyuit prostoru ve spodnch skkch je dostaten. Vyjden studia: Konen nvrhy naich kuchyn jsou vdy vsledkem dialogu mezi naimi nvrhi a zkaznky. Ti na realizaci nvrhu participuj a maj monost do nj zasahovat.Sprvn ergonomie vkuchynch je dleit, odlinost naeho nvrhu odergonomicky standardnhoazen byla dna poadavky ze strany klientky: rozpoet 100 000 K, umstn lednice hned vedle dve, potravinov sk, trouba ve vce o a celkov vzhled kuchyn, kter jsme dodreli. Kuchy je navrena tak, aby zajistila dostatek komfortu pi jejm uvn a majitelka byla svsledkem spokojena, co je pro ns nejdleitj aspekt. Pjemn, profesionln jednn. Akoliv studio bud svm interirem dojem vy cenov kategorie, vyli mi vstc i jako klientce s nim rozpotem. Peliv se tak vyptali na barevn een podlahy a dal provozn zleitosti. Kladn hodnotm, e do nvrhu zapracovali i nvrh rohovho jdelnho uspodn (pohled na jdeln kout na obrzku zde). Vra Konen(-) Provozn je druh nvrh samotn kuchysk sestavy zdail, ale fascinuje m jdeln stl, u kterho rodina sed bokem a zdy k sob. Jdeln stl m bt centrem bytu, mstem nejenom pro stolovn, ale tak setkvn, mstem nejtsnjch rodinnch vztah (pozn. redakce: stl byl nabdnut jako verze pro pleitostn stolovn, napklad sndan apod., nikoli ke kadodennmu stolovn).Hynek Mak:(-) Nvrh neobsahuje potravinovou sk.(-) Spra za chladnikou nevypad pi pohledu z boku u nkterch typ dobe.(-) Navrhuje sice pleitostn stolovn, nen to ale ideln een pro kadodenn podvn jdla.Petr Shromdil: (+) V tomto nvrhu je ergonomick uspodn pracovnch zn takov, jak by mlo bt.(+) U hornch sknk je dostatek lonho prostoru, vrazn plus.(+) Barevn kombinace a modern proveden pednch ploch je pro vtinu zkaznk tak stle aktuln. (-) Slabinou v nvrhu je mal poet spodnch zsuvek k ukldn kuchyskch poteb. Kdo potebuje uetit a nechce posledn technologick vymoenosti ani designov model kuchyn, pro toho nen Hornbach patn volba. Jednn pracovnka bylo velmi pjemn, ve se mnou konzultoval a ada materil, doplk (chytky, sortry, dezy, baterie) je naprosto shodn jako u konkurence, maj tak srovnateln kvalitn kovn. Skky ale nenabzej takovou variabilitu jako napklad IKEA, ne kad model umouje volbu vech typ sknk. Celkov cena ve srovnn s konkurenc byla docela nzk (nicmn je bez ceny monte a instalace spotebi). Vra Konen: (-) Tato sestava m ds – provozn patn, dokonce s dvky chladniky na opanou stranu proti smyslu provozu (aby je majitelka musela obchzet). kolck chyby, ktermi kuchysk studio dv najevo, e provoz kuchyn nee profesionl.Hynek Mak:(+) Nabz pozici jdelnho stolu u okna.(-) zk prchod mezi jdelnm stolem a chladnikouPetr Shromdil:(+) Pozitivn je snaha zajistit kvalitn stolovn, i kdy stsnn.(-) Nesporn ergonomick uspodn pracovnch zn a design proveden dvek je minusem tohoto een. (-) Neuspodan psob tak velk mnostv malch hornch sknk. Hned na zatku a poslze i v prbhu celho nvrhu m pracovnice nkolikrt upozornila, e pedstavu o sv kuchyni a vech detailech musm mt j, e mi neme nic doporuovat, protoe to bude moje kuchy. Pokud bych nemla za sebou ji srii nvtv v jinch kuchynch a njak vlastn pedstavy, asi bych s n nvrh jen tak snadno nedokonila. Vlastn nvrh kuchyn pak ale s informacemi ode mne pipravila opravdu velice rychle (asi nejrychleji ze vech navtvench studi) a na zklad m prosby mi zhruba v polovin ekla i mezicenu, abych vdla, kolik jet mohu utratit. Nvrh mi na mou prosbu zpracovala i ve dvou variantch, s modernmi i s rustiklnmi dvky. Vra Konen:(-) Je zde nevhodn nvaznost chladniky a varn sti kuchyn, mezi varnou deskou a dezem nebude dostaten pracovn plocha.Hynek Mak:(-) Nvrh neobsahuje potravinovou sk.(-) Nenabz umstn jdelnho stolu, to je mon u okna, ppadn je mon zkrtit pracovn plochu na eln stn, aby vznikl prostor pro jdeln stl.Petr Shromdil:(+) Plusem v nvrhu kuchyn je dostaten poet vsuv pro ukldn kuchyskch poteb u spodnch sknk.(-) Velk mnostv malch hornch sknk bude zejm cenu kuchyn vce navyovat, ale vce prostoru se tm nezsk.(-) Rustikln profil dvek do mal kuchyn v panelovm dom nen tak to prav (poznmka redakce: nvrh v rustiklnm proveden vznikl na pn figurantky). Na hodnocen (zejmna figurantky) IKEA reagovala: Jako jedin na trhu nabzme zdarma na webu plnovac program s 3D vizualizac a podrobnou on-line kalkulac, vytvoen a konzultace plnu v IKEA je zdarma a bez objednn.Princip IKEA je zaloen na individulnm pstupu zkaznka. Vystupovn nvrhky bylo pjemn a profesionln, pedevm v detailech, kter v jinch studich vbec nikdo nezmnil (zsuvky a dti, ergonomie a myt ndob, atypick typ skky atd.). Vnovala mi spoustu asu, ve mi ukzala na vystavench vzorcch. I kdy jsem vysvtlila, e myku nechci, doporuila mi skku, kterou lze asem snadno vymnit prv za myku. Pokud by mi tedy nevadilo zajistit si ppravu prostoru pro kuchy vlastnmi silami, povaovala bych pstup k navrhovn a vybaven kuchyn vetn promlen ady detail za velk bonus. Vra Konen: (+) Nvrh pot s vestavnou chladnikou namsto poadovan samostatn stojc nerezov. Je vak na mst otzka, zda by vestavn nebyla pro malou kuchy vhodnj. Provozn je tento nvrh lep ne tyi pedchzejc.(+) Ponechv dostatek msta na jdeln stl u okna. Tip: Roh za vysokmi sknmi by bylo dobr doplnit napklad roletovou skkou nad pracovn deskou (lon prostor, kde nepekej dvka pi oteven skky) a dez pesunout bl k levmu rohu, aby zstala vt pracovn plocha smrem k varn desce.Hynek Mak:(+) Vzhledov atraktivn een.(+) Chyb potravinov sk (je ale mon ji doplnit), vestavn chladnika sice nespluje zadn, ale lpe v malm prostoru vypad.(-) Nen nabdnuto umstn jdelnho stolu, to je mon u okna.Petr Shromdil:(+) Zdail dispozin een nvrhu kuchyn, kter odpovd i ergonomickm poadavkm pi prci v kuchyni.(+) Nadasov proveden hladkch blch ploch dvek je tak plus v nvrhu tohoto een. (-) koda jen nedoeen stny nad pracovn deskou s kuchyskm dezem. Zde bude chybt osvtlen pro prci.(-) Msto voln stojc lednice je zejm pouita vestavn, co je odklonn od zadn. Nvrh Koryna Velice pjemn a profesionln vystupovn. Pokud bych si dokzala pipravit vt sumu penz nebo oelet nkter dra detaily nvrhu (police s osvtlenm, dra digesto, zbyten mnoho sknk s plnovsuvy atd.), rozhodn by se mi navren styl a uspodn kuchyn i zpsob jednn lbily. Nejsp bych si chtla od nich nvrh zpracovat ze vech navtvench kuchyskch studi nejradji, protoe jsem mla pocit, e nejvce respektuje celkov poteby rodiny a e je mon na zklad tohoto nvrhu pozdji s nm smyslupln pokraovat i ve vedlej mstnosti (obvac pokoj). Navc jsem nemla z navrenho modelu kuchysk linky pocit stsnnho prostoru, akoliv zabr pomrn dost “hmoty”. Styl navrhovanch kuchyn v tomto studiu nemus vyhovovat kadmu, zvlt pak ne tm, kte dvaj pednost tradinmu vzhledu i rustiklnm modelm. Vra Konen:(+) Nvrh mi pipad jako nejlep een pro dan prostor, i kdy je zejm, e se sem nevejde jdeln stl a sestava pekro finann limit.Spn sk sice nenavazuje na chladniku, ale nen od n daleko, navc jej umstn vedle peic trouby opodstatuje fakt, e chladnika nen vestavn, take je vhodnj spojit dv vysok skn vedle sebe.(+) Rozdlen sestavy do dvou linek proti sob umouje dostaten velkou pracovn plochu kolem varnho i mycho pracovit, vylouily se tak patn vyuiteln rohov skky.(+) Protaen pracovn plochy do prostoru irokho dvenho otvoru je mon zbyten, ale npad docela vtipn vyuv msto pro rychlou sndani i svainu. Matka s dtmi je mon ocen, protoe tu dt me pod jejm dohledem tak kreslit nebo pst koly.Hynek Mak:(+) Nvrh splnil poadovan zadn.(+) Odvaha pro rovnobnou dispozici.(+) Nvrh navazuje do obvacho pokoje pomoc pracovnho zvenho stolku ve vce pracovn desky, co je pro matku s malmi dtmi praktick.(-) Nvrh neumouje umstn jdelnho stolu v prostoru kuchyn.(-) Zbyten velk pracovn plocha na eln stn, vznik tak neatraktivn pohled z obvacho pokojePetr Shromdil:(+) Poveden nvrh kuchyn psob prostorn s velkm mnostvm lonch prostor. Sladn barev a proveden dvek s korpusem a pracovn deskou je tak zdail.(+) Rohov karusel plnohodnotn nahrazuj zsuvky a dostatenm potu.(-) Nevhodou nvrhu je chybjc ppravn plocha mezi dezem a varnou deskou. Jako kompenzaci lze povaovat dostatek msta vedle dezu na pracovn desce a i vedle varn desky. Profesionln a mil pstup, nbytek skladem, take kuchy je mon podit prakticky okamit (toto nabz ze vech ostatnch u jen IKEA). Volba pro toho, kdo nechce nebo neme na kuchyni ekat. Pi nvrhu potala pracovnices umstnm voln stojc lednice. Lednice by mla podle jejho doporuen stt vlevo od vstupu do kuchyn, tedy zhruba naproti varn desce (piblin upraven pdorys zde). Upozornila mne, e voln stojc lednice je troku problematick, zrove mne vak ujistila, e je na ni v kuchyni dost msta a umstn vedle spn skn umon napklad rychl uklizen nkupu. Vra Konen: (+) Jedin nvrh, kter dostaten dokumentuje pdorys vetn rozmr.(-) Do sestavy sestavy ve tvaru psmene L nen zalenna chladnika. Jej umstn mimo sestavu je nepraktick z hlediska provozu, navc pohledov nepjemn. Zakonen zkosenm policovm rohem u okna je nesmysln, vznik podivn, patn pstupn a nevyuiteln kout, zvlt po umstn jdelnho stolu. Cel nvrh postrd jakoukoliv mylenku, nem jiskru.Hynek Mak:(-) Neukazuje umstn jdelnho stolu, v ppad umstn samostatnstojc chladniky se ji stolovn do kuchyn nevejde.(-) Pohled z obvacho pokoje na kuchyskou linku nen atraktivn, zakonen spodnch i hornch sknk zkosenmi policemi se pouvalo ji ped lety.Petr Shromdil:(-) Ukonen kuchysk sestavy zkosenou spodn a horn skkou u okna je velk minus v nvrhu een.(-) Ergonomick uspodn sknk a nahodil uspodn hornch sknk je tak minus v nvrhu tto kuchyn. Otzka idelnho uspodn kuchysk linky je podle ns subjektivn. een je vsledkem interakce mezi pocity zkaznka, parametry prostoru a zkuenost prodejce. Vdli jsme, e nevznik ideln kuchyn pro umstn na referennch strnkch naich designr. Jsme si ale jisti, e podle zadn vznikla kuchyn, kter pln uspokojila svou majitelku, sdlil k hodnocen zstupce firmy Oresi Duan Velicha. Ve vech studich bylo nutn se pedem objednat, pouze IKEA funguje bez objednvky, v ppad vtho zjmu vak mete ekat. Zobrazit fotogalerii Vt invenci a modernj pojet nabzela studia, kde se figurantka setkala s architekty i designry, absolventy vysokch kol. Umli nejlpe vysvtlit, pro nvrh e danm zpsobem,pidvali automaticky informace o materilech, jejich kvalit a zpsobu drby, vysvtlovali ergonomii. Zajmali se o takov detaily, jako jepodlahov krytina, s n by mla kuchy ladit, i nvaznost dalho prostoru. Nkteprodejci mli tendenci vnucovat svj nzor. Pro submisivnjho zkaznka takov pstup pedstavuje nebezpe, e se ve sv kuchyni nebude nakonec ctit dobe. Hlasujte v anket Ne vdyvak rezolutnj designr mus bt patn, pokud zkaznk nem potebn informace, nev nic oergonomii nebo m zait patn nvyky teba z panelku (napklad spork umstn do rohu), je logick, e se mu prodejce sna nabdnout […]

80+ Nejvíce Sbírka z Kuchyne Pelc50 Svátecní šaty z Kuchyne Pelc67 Svátecní šaty z Kuchyne Pelc42 Kvalitní Fotogalerie z Kuchyne Pelc55 Nejvíce Obraz z Kuchyne Pelc71+ Kvalitní Stock z Kuchyne Pelc61 Nejvýhodnejší Obrázek z Kuchyne Pelc72 Svátecní šaty Obraz z Kuchyne Pelc